II Konferencja naukowo-szkoleniowa

Badania jakości wód i ścieków
w praktyce

Częstochowa, 17 listopada 2017 r.Adresaci konferencji

- kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego,
- reprezentanci laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
- stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- stacji uzdatniania wody,
- oczyszczalni ścieków,
- zakładów wodociągów i kanalizacji,
- zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2016 - kliknij i przeczytaj relację!

Program konferencji 2016

9:00-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 Otwarcie konferencji – dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD (Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. Rajmund Michalski (redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu)

10:15-11:00 Normalizacja metod badań wody i ścieków – mgr inż. Anna Jarońska (kierownik Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Polski Komitet Normalizacyjny)

Prelekcja będzie zawierać podstawowe wiadomości o specyfice norm i ich powstawaniu. Zostaną omówione grupy norm dotyczących badań wody i ścieków, w podziale na pobieranie próbek, badania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych oraz badania biologiczne. Zostaną też przedstawione sposoby dostępu użytkownika do treści norm.

11:00-11:45 Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja – mgr inż. Barbara Mulik (członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody)

Prelekcja będzie dotyczyła jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wody a nie są to pojęcia równoznaczne. Przedstawione zostaną podstawy prawne wymagań dotyczących jakości wody, zalecenia WHO, podstawy prowadzenia monitoringu jakości wody z przybliżeniem po co i gdzie pobierać próbki oraz jak określać zakres badań. Mowa będzie także wartościach parametrycznych i ocenie jakości wody - kiedy można mówić o zagrożeniach zdrowotnych a kiedy o niedotrzymaniu wymagań jakościowych.

11:45-12:05 Rozwiązania Sartorius w procesie analizy wód i ścieków – Beata Gasiewicz, Sartorius

12:05-12:30 Przerwa na kawę

12:30-13:15 Farmaceutyki w środowisku – nowe wyzwania dla gospodarki wodnej– prof. Jolanta Kumirska (Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

Problem wszechobecności leków w środowisku naturalnym, w tym w wodzie pitnej jest powszechnie znany i w szeroko dyskutowany w literaturze naukowej. Skutkuje to stale rozszerzającym się zjawiskiem lekooporności i spadkiem skuteczności leczenia ludzi i zwierząt, a także potwierdzonym, negatywnym wpływem na środowisko. Aktualnie, badania dotyczące oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pitnych pozostałościami leków są realizowane w wielu krajach na świecie. Niestety w Polsce, wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona, pomimo, iż należymy do czołówki światowej pod względem spożycia farmaceutyków przypadających na jednego mieszkańca. Nieliczne doniesienia wskazują jednak, że leki są obecne w środowisku naszego kraju, a stężenia niektórych z nich przekraczają bezpieczne progi. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na monitorowanie tych leków, których zużycie jest bardzo wysokie oraz tych, które charakteryzują się wysoką trwałością i/lub ekotoksycznością. Pojawia się zatem nowe wezwanie dla gospodarki wodnej, które zostanie szczegółowo omówione podczas niniejszej prelekcji. Poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia jak: metodyka oznaczania leków w środowisku wodnym, jakość środowiska wodnego pod kątem obecności leków, skuteczność usuwania leków w procesach oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody pitnej, regulacje prawne

13:15-14:00 Metodyki referencyjne w badaniach wód i ścieków – prof. Rajmund Michalski (redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu)

Jakość wód i ścieków podlega monitorowaniu. Rodzaj i liczba normowanych wskaźników w wodach i ściekach zmienia się, a w celu ujednolicenia i miarodajności uzyskiwanych wyników do ich badań wprowadza się metodyki referencyjne. W wystąpieniu zostaną przedstawione metodyki referencyjne stosowane do badań jakości wód oraz kontroli ścieków, takie jak min. metody chromatograficzne (GC, HPLC, IC); spektroskopowe (ASA, ICP-MS), analizy przepływowej (CFA, FIA) i inne.

14:00-14:10 Chromatografia jonowa jako użyteczne narzędzie w analizie wód i ścieków - Aleksandra Łyko, Metrohm

14:10-15:00 Obiad

15:00-16:30 Panel dyskusyjny „Badania jakości wód i ścieków oczami praktyków”:

» badania fizykochemiczne - mgr inż. Marcin Bujak (Laboratorium Centralne AQUA S.A.)

» badania mikrobiologiczne - dr Tomasz Szprycha (Laboratorium Centralne AQUA S.A.)

16:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów


Prelegenci

prof. Jolanta Kumirska

Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Analityki i Diagnostyki Chemicznej, kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej, od roku 2016 Prodziekan ds. Studiów. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekretarz Wydziału III Nauk Matematyczno–Fizyczno-Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz ekspert zespołu nauk ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualny dorobek naukowy obejmuje blisko 90 prac naukowych, w tym 54 prace oryginalne i 4 prace przeglądowe opublikowane w międzynarodowych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), 1 publikację edytorską; 2 rozdziały w książkach, 1 skrypt dla studentów oraz 140 komunikaty naukowe. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej analityki chemicznej na potrzeby analiz próbek środowiskowych / żywnościowych / biologicznych. W szczególności zajmuje się rozwojem metod analitycznych i badaniem sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku. Za swoją działalność naukową otrzymała pięć zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. Rajmund Michalski

Redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu (od 1987 roku), członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, EASAC ESP (European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich. Autor kilkudziesięciu książek i monografii oraz kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Od 2005 r. organizator międzynarodowych konferencji na temat teorii i praktyki chromatografii jonowej. Zainteresowania naukowe i tematyka prac badawczych to zastosowanie technik chromatograficznych (szczególnie chromatografii jonowej) w analizie próbek środowiskowych, oznaczanie nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód, analityka specjacyjna wybranych metali i metaloidów, a także systemy jakości, szczególnie dotyczące sterowania jakością badań, walidacji metodyk analitycznych i obliczania niepewności pomiarów.

mgr inż. Barbara Mulik

członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody w tym bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę w odniesieniu do zmian prawa unijnego i polskiego; doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 20 lat pracowała w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zajmując się środowiskowymi zagrożeniami zdrowia i badaniami laboratoryjnymi, w tym 5 lat jako kierownik Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 2 lata w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 6 lat współpracuje z małymi przedsiębiorstwami wodociągowymi i gminami w zakresie bezpieczeństwa wody, oceny zagrożeń, szacowania ryzyka. Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, spotkaniach i warsztatach. Członek zespołów – weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011, nakładem IGWP 2014. Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki administrującej wodociągami, kanalizacją i ogrzewnictwem. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, którą zna zarówno od strony organu nadzorującego jakość wody do spożycia jak i podmiotów odpowiedzialnych za dostawy wody (gminy, przedsiębiorstwa). Członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

mgr inż. Anna Jarońska

Kierownik Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Polski Komitet Normalizacyjny; absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat zaangażowana w działalność normalizacyjną. Kieruje w Polskim Komitecie Normalizacyjnym dwoma sektorami: Sektorem Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania oraz Sektorem Zdrowia, Środowiska i Medycyny. Nadzoruje prace 38 komitetów technicznych i 4 komitetów zadaniowych, prowadzących działalność na szczeblu krajowym, międzynarodowym i europejskim. Prowadzi szkolenia w zakresie zasad i metod normalizacji.
mgr inż. Marcin Bujak

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery zawodowej (2002 r.) pracuje w Laboratorium Centralnym AQUA S.A. W trakcie dotychczasowej pracy zajmował się prowadzeniem badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, wdrożeniem i nadzorowaniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 17025, w tym walidacją metod badawczych. Od 2005 r. nadzoruje merytorycznie obszar działalności laboratorium związany z pobieraniem próbek wody i prowadzeniem ich badań fizykochemicznych. Od 2012 r. Kierownik Laboratorium Centralnego odpowiedzialny za pracę całego działu, w tym nadzór nad pobieraniem próbek i realizacją badań.
dr Tomasz Szprycha

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Od 12 lat pracuje na stanowisku osoby merytorycznie odpowiedzialnej za funkcjonowanie Pracowni mikrobiologicznej w Laboratorium Centralnym – Badanie wody AQUA S.A. Od 10 lat audytor wewnętrzny w laboratoriach, których system jakości oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji technicznych w Laboratoriach mikrobiologicznych badających wodę.

Miejsce konferencji

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 361-21-79
Przejdź na stronę internetową Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego →


Zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz:


Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!Wypełnienie pól z gwiazdką jest wymagane. Pola bez gwiazdki są opcjonalne.Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wolisz zapisać się telefonicznie?

Skontaktuj się z redakcją czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski"  

Aleksandra Garniewska
tel. (32) 788 51 33
e-mail: a.garniewska@elamed.pl