II Konferencja naukowo-szkoleniowa

Badania jakości wód i ścieków
w praktyce

Częstochowa, 17 listopada 2017 r.
Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2017

Dziękujemy za liczny udział i inspirujące spotkanie!

Pełna relacja już wkrótce na www.laboratorium.elamed.pl!


Adresaci konferencji:

- kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego,
- reprezentanci laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
- stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- stacji uzdatniania wody,
- oczyszczalni ścieków,
- zakładów wodociągów i kanalizacji,
- zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

- Znowelizowane polskie przepisy prawne a zalecenia UE i WHO,
- Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem,
- Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę,
- Metodyki referencyjne a równoważne – sposoby potwierdzania równoważności,
- Pobieranie próbek wód i ścieków – najczęściej popełniane błędy,
- Zawartość wybranych jonów i metali w wodach mineralnych z różnych krajów europejskich,
- Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia w obszarze województwa śląskiego.

*Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Prelegenci:


dr inż. Krzysztof Boryczko

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 2008 rok. Stopień doktorka nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2014. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz, pełniąc także funkcje prodziekana ds. kształcenia dla kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych związanych z zagadnieniami niezawodności i bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Współautor dwóch monografii i skryptu, autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Przewodniczący Zakładowego Koła PZITS przy Politechnice Rzeszowskiej.

mgr inż. Marcin Bujak

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery zawodowej (2002 r.) pracuje w Laboratorium Centralnym AQUA S.A. W trakcie dotychczasowej pracy zajmował się prowadzeniem badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, wdrożeniem i nadzorowaniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 17025, w tym walidacją metod badawczych. Od 2005 r. nadzoruje merytorycznie obszar działalności laboratorium związany z pobieraniem próbek wody i prowadzeniem ich badań fizykochemicznych. Od 2012 r. Kierownik Laboratorium Centralnego odpowiedzialny za pracę całego działu, w tym nadzór nad pobieraniem próbek i realizacją badań.

dr Izabela Chmielewska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku ochrona środowiska. Od 2005 r. zatrudniona w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Jej zainteresowania i prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z badaniem promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w różnych komponentach środowiska, a w szczególności w wodach, glebach, próbkach biologicznych oraz produktach żywnościowych. Pracuje na stanowisku osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie Pracowni Radiochemii. Rutynowo zajmuje się oznaczaniem stężenia nuklidów promieniotwórczych w próbkach wody przeznaczonej do spożycia, dodatkowo opracowuje i wdraża nowe procedury badawcze w laboratorium. Prowadzi audity wewnętrzne w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach branżowych, uczestniczka konferencji naukowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

mgr inż. Marcin Kuś

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku chemii analitycznej jak również Szkoły Głównej Handlowej w zakresie zarządzania. Od blisko 10 lat związany z SGS Polska. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika operacyjnego laboratorium i nadzoruje pracę placówek branży środowiskowej w całej Polsce. Od początku swojej pracy zawodowej bardzo ściśle związany z automatyzacją pracy laboratorium fizykochemicznego z wykorzystaniem takich technik jak chromatografia cieczowa, analizatory przepływowe, analizatory dyskretne, analizatory elementarne czy analizatory roboty. Posada bogate doświadczenie we wdrażaniu metod analitycznych jak również ich walidacji zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi zgodnie z normą ISO 17025.

prof. Rajmund Michalski

Redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu (od 1987 roku), członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, EASAC ESP (European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich. Autor kilkudziesięciu książek i monografii oraz kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Od 2005 r. organizator międzynarodowych konferencji na temat teorii i praktyki chromatografii jonowej. Zainteresowania naukowe i tematyka prac badawczych to zastosowanie technik chromatograficznych (szczególnie chromatografii jonowej) w analizie próbek środowiskowych, oznaczanie nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód, analityka specjacyjna wybranych metali i metaloidów, a także systemy jakości, szczególnie dotyczące sterowania jakością badań, walidacji metodyk analitycznych i obliczania niepewności pomiarów.

mgr inż. Barbara Mulik

doradca ds. bezpieczeństwa wody, członek Komitetu weryfikacyjnego i redakcyjnego polskiego tłumaczenia wytycznych WHO, w latach 2014-2017 członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 20 lat pracowała w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zajmując się środowiskowymi zagrożeniami zdrowia i badaniami laboratoryjnymi, w tym 5 lat jako kierownik Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 2 lata w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 6 lat współpracuje z małymi przedsiębiorstwami wodociągowymi i gminami w zakresie bezpieczeństwa wody, oceny zagrożeń, szacowania ryzyka. Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, spotkaniach i warsztatach. Członek zespołów – weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011, nakładem IGWP 2014. Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki administrującej wodociągami, kanalizacją i ogrzewnictwem. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, którą zna zarówno od strony organu nadzorującego jakość wody do spożycia jak i podmiotów odpowiedzialnych za dostawy wody (gminy, przedsiębiorstwa).

W poprzedniej edycji wykłady wygłosili:

mgr inż. Anna Jarońska

Kierownik Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Polski Komitet Normalizacyjny; absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat zaangażowana w działalność normalizacyjną. Kieruje w Polskim Komitecie Normalizacyjnym dwoma sektorami: Sektorem Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania oraz Sektorem Zdrowia, Środowiska i Medycyny. Nadzoruje prace 38 komitetów technicznych i 4 komitetów zadaniowych, prowadzących działalność na szczeblu krajowym, międzynarodowym i europejskim. Prowadzi szkolenia w zakresie zasad i metod normalizacji.

prof. Jolanta Kumirska

Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Analityki i Diagnostyki Chemicznej, kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej, od roku 2016 Prodziekan ds. Studiów. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekretarz Wydziału III Nauk Matematyczno–Fizyczno-Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz ekspert zespołu nauk ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualny dorobek naukowy obejmuje blisko 90 prac naukowych, w tym 54 prace oryginalne i 4 prace przeglądowe opublikowane w międzynarodowych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), 1 publikację edytorską; 2 rozdziały w książkach, 1 skrypt dla studentów oraz 140 komunikaty naukowe. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej analityki chemicznej na potrzeby analiz próbek środowiskowych / żywnościowych / biologicznych. W szczególności zajmuje się rozwojem metod analitycznych i badaniem sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku. Za swoją działalność naukową otrzymała pięć zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr Tomasz Szprycha

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Od 12 lat pracuje na stanowisku osoby merytorycznie odpowiedzialnej za funkcjonowanie Pracowni mikrobiologicznej w Laboratorium Centralnym – Badanie wody AQUA S.A. Od 10 lat audytor wewnętrzny w laboratoriach, których system jakości oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji technicznych w Laboratoriach mikrobiologicznych badających wodę.

Miejsce konferencji

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 361-21-79
Przejdź na stronę internetową Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego →Cena promocyjna konferencji obowiązuje do 22 października

Dla prenumeratora
"Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego"

450 zł netto (553,50 zł brutto)

Cena standardowa

550 zł netto (676,50 zł brutto)

Cena konferencji od 23 października

Dla prenumeratora
"Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego"

550 zł netto (676,50 zł brutto)

Cena standardowa

650 zł netto (799,50 zł brutto)

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada.

Cena zawiera:
• pełne uczestnictwo w konferencji (w tym obiad i przerwa na kawę),
• materiały konferencyjne,
• certyfikaty.

Oferta specjalna!


Dla osób, które zapiszą się na konferencję, książka „Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia” dostępna w cenie 60 zł netto (63 zł brutto).

Książka do odbioru podczas konferencji.

Standardowa cena książki to: 109,50 zł brutto; cena dla prenumeratora: 93,75 zł brutto.
Zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz:


Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!Wypełnienie pól z gwiazdką jest wymagane. Pola bez gwiazdki są opcjonalne.Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wolisz zapisać się telefonicznie?

Skontaktuj się z redakcją czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski"  

Aleksandra Garniewska
tel. (32) 788 51 33
a.garniewska@elamed.pl

Partnerzy konferencji