Konferencja "Badania jakości wód i ścieków w praktyce"
za nami

Dziękujemy za udział oraz inspirujące spotkanie!

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Program konferencji

Pobierz godzinowy program

Ponad 7 godzin, 10 tematów, 12 prelegentów i dużo czasu na dyskusje. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem konferencji.

pobierz
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo
Park Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo

Adresaci konferencji

❯ kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego
❯ reprezentanci:
- laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
- stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- stacji uzdatniania wody,
- oczyszczalni ścieków,
- zakładów wodociągów i kanalizacji,
- zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Dlaczego warto?

Podczas konferencji będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Dyskusja w gronie ekspertów i praktyków pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy.

Konferencję organizuje "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" we współpracy z Parkiem Technologicznym Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo w Katowicach i Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Swoją wiedzą podzielą się m.in.:

Kliknij w imię i nazwisko prelegenta i dowiedz się więcej.

Tematyka konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Temat 1

Rewizja DWD - nowe podejście do badań jakości wody do picia

Barbara Mulik | Izabela Zimoch

Rewizja Drinking Water Directiv (DWD) ma na celu dostosowanie zarządzania bezpieczeństwem wody do najnowszej wiedzy i pojawiających się problemów. Charakteryzuje się szerszym spojrzeniem wychodzącym poza zapewnienie odpowiedniej jakości wody, m.in. na prawo do wody czy prawo do informacji. Wyraźnie dzieli obowiązki i odpowiedzialności w zakresie trzech podstawowych barier ochronnych - spójnej ochrony zasobów wodnych (w nawiązaniu do RDW), skuteczności uzdatniania i prawidłowości dystrybucji wody sieciami wodociągowymi oraz poprawności w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji wewnętrznych. Usunięto niektóre parametry jakości wody, wprowadzono nowe, dla niektórych zmieniono wartości parametryczne. Zakres i częstotliwość badań uzależnione będą od oceny ryzyka, którą dostawcy wody zobowiązani będą przeprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat.

Temat 2

Substancje nieorganiczne i organiczne w wodach powierzchniowych na terenach dopływów do wybranych ujęć wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA

Rajmund Michalski | Joanna Kończyk

Przedmiotem badań było określenie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń wybranych nieorganicznych anionów (F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42- i ClO4-), a także kationów (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+) w wodach powierzchniowych pobieranych w pięciu miejscach na terenach zlewni wód pobieranych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, a znajdujących się w okolicach lotniska Katowice-Pyrzowice i szlaków komunikacyjnych do niego prowadzących. Analizowane wody są pod tym kątem bezpieczne i stabilne, co ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wody spożywanej przez klientów GPW SA w Katowicach.

Temat 3

Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analiz środowiska – projekt badawczy EMPIR 14RPT03 ENVCRM

Anna Pietrzak

Ramowa dyrektywa wodna wymaga monitorowania składu chemicznego wód powierzchniowych, wyznaczając listę priorytetowych substancji niebezpiecznych, w tym metali takich jak: nikiel, ołów i kadm oraz ich związków. W ramach europejskiego projektu EMPIR 14RPT03, wytworzono i przebadano nowe typy matrycowych materiałów odniesienia spełniających wymagania WFD.
Jednym z nich był EnvCRM02, zawierający związki nieorganiczne na poziomie od 0,1 do 20 µg/kg w zależności od rodzaju pierwiastka, w matrycy naturalnej wody rzecznej. Badanie jego charakterystyki metrologicznej zostało zrealizowane poprzez porównanie międzynarodowe w ramach Komitetu Technicznego „Metrologia w Chemii” Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET). Wzięło w nim udział siedem europejskich instytutów metrologicznych i dwie placówki naukowe.
Po zakończeniu całego projektu, wytworzone i przebadane materiały odniesienia, będą w pełni dostępne i znajdą zastosowanie do badań jakości wód, osadów i gleb, prowadzonych przez laboratoria zajmujące się monitoringiem środowiska naturalnego w Polsce oraz w innych krajach UE.

Temat 4

Pobieranie próbek wody głębinowej

Michał Wyszomierski

Temat 5

Pobieranie próbek wody powierzchniowej

Marcin Bujak

Temat 6

Projekty badawcze realizowane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

Mirosława Skrzypczak

Działalność innowacyjna obejmuje wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które prowadzą, lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. GPW SA (Pion Badań i Rozwoju) skupiło się na działalności B+R, która jest jednym z elementów wśród czynności związanych z innowacjami technologicznymi i może być podej­mowana na różnych etapach procesu innowacyjnego. Istotne jest, aby wdrażać rozwiązania, wynikające z realnych potrzeb, związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę.

Obecnie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów realizuje projekty: - „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

- Interreg EUROPA CENTRALNA CE110, Efektywne Praktyki Zarządzania Użytkowaniem Gruntów Integrujące Ochronę Zasobów Wodnych i Doświadczenia dotyczące Niestrukturalnego Łagodzenia Skutków Powodzi, PROLINE-CE,

- współpraca z międzynarodowym konsorcjum, która poskutkowała złożeniem, w styczniu 2018 r., wniosku o dofinansowanie projektu boDEREC - Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Oprócz projektów, w których GPW SA występuje w roli Beneficjenta, istotnym jest również wkład m.in. jako partnera stowarzyszonego w projekcie: Menagement of mercury in fish across the Baltic Sea region (MERCURIOUS), którego inicjatorem jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Koordynatorem projektu jest Fiński Instytut Zasobów Naturalnych LUKE.

Odwiedź z nami laboratoria
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach


Więcej o Laboratoriach GPW

Sprawdź więcej informacji

Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2017

Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2016

Oferta specjalna

Dla osób, które zapiszą się na konferencję, książka „Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia”
dostępna w cenie 60 zł netto
(63 zł brutto)

Książka: Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia

Promocyjna cena książki : 63 zł brutto

Standardowa cena książki to: 109,50 zł brutto
Standardowa cena książki dla prenumeratora: 93,75 zł brutto

Książka do odbioru podczas konferencji


Więcej informacji o książce

Cena konferencji

Zapoznaj się z obowiązującym cennikiem.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października.

550zł netto*

Cena standardowa
prenumerator


  Cena standardowa brutto: 676,50 zł
  * Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Cena obejmuje

 • Pełne uczestnictwo w konferencji
  (w tym lunch i przerwa na kawę)
 • Certyfikaty
 • Materiały konferencyjne
650zł netto*

Cena standardowa
nieprenumerator


  Cena standardowa brutto: 799,50 zł
  * Cena nie dotyczy reprezentantów firm
Zapisz się teraz

Partnerzy konferencji